arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma 2023_niet gebruiken

vrijdag 17 mrt

Wetenschappelijk programma

Chair: Rutger Jan van der Gaag, The Netherlands

09:30

Registratie en ontvangst

Wetenschappelijk programma

09:50

Welkom

Dr. Els Blijd-Hoogewys, The Netherlands

Dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys organiseert, samen met CongressCare, het Nationaal Autisme Congres. Zij is klinisch psycholoog, waarnemend p-opleider en manager behandelzaken van de specialistische teams bij INTER-PSY, waaronder het Autismeteam en het Expertiseteam Jonge Kind. Els is mede-initiatiefnemer en voorzitter van het Female Autism Network of the Netherlands (FANN) en voorzitter van CASS18+ (landelijk netwerk van GGZ-hulpverleners in de autismzorg van volwassenen).

els

Els M.A. Blijd-Hoogewys

10:00

-

TBA

10:30

policing

Katie Maras, UK

11:00

Koffiepauze

Wetenschappelijk programma

11:30

-

TBA

12:00

Social creativity - Effective elements in social competency interventions for youth

Matthew Lerner, USA

Van 11:30 - 12:30 Parallelronde 1: parallelworkshops

12:00

Lunch

Van 13:05 - 13:35 Lunchpauze lezingen

Van 13:45 - 14:15 Parallelronde 2: parallelworkshops

Wetenschappelijk programma

13:45

Autism at school

Alice Jones, UK

14:15

-

TBA

14:45

Koffiepauze

Wetenschappelijk programma

15:15

Physical health & autism

Elisabeth Weir

15:30

-

TBA

16:00

Posterprijs uitreiking

16:30

Afsluiting

Dr. Els Blijd-Hoogewys, The Netherlands

vrijdag 17 mrt

Parallelrondes

Parallelronde 1: workshops

11:30

Workshop 1.1 : Hechting van autistische ouders met hun kinderen (deze workshop wordt alleen in de 1e workshopronde gegeven)

Nanda Tak

11:30

Workshop 2: AVG combipoli met SARR; jongeren met ASS & verstandelijke beperking (deze workshop wordt in de 2e workshopronde herhaald)

Wietske Ester, Willemijn Idema

11:30

Workshop 3: alexithymie (deze workshop wordt in de 2e workshopronde herhaald)

Youri Derks

11:30

Workshop 4: DGT en suicidaliteit en zelfbeschadigende gedrag (deze workshop wordt in de 2e workshopronde herhaald)

Anne Huntjens

Parallelronde 2: parallelworkshops

13:30

Workshop 1: De autistische burnout

Dr. Annelies Spek

In de klinische praktijk wordt regelmatig gesproken van een ‘autistische burn-out’, maar wat is dit nu precies? In deze lezing wordt, aan de hand van de meest recente wetenschappelijke literatuur, besproken wat een autistische burn-out inhoudt. Ook wordt ingegaan op hoe deze ontstaat en wat kan helpen om hiervan te herstellen.

Annelies Spek

Dr. Annelies Spek

Klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker, hoofd Autisme Expertise Centrum is een gespecialiseerd centrum voor diagnostiek en kortdurende durende behandeling, voor volwassenen met (mogelijk) een autismespectrumstoornis (ASS)

13:30

Workshop 2: Maag-darmklachten, obesitas en autisme bij volwassenen: nieuwe inzichten uit onderzoek en behandeling

Jolinda Volk, Eva Warreman en Assoc. prof. Wietske Ester

Lichamelijke klachten en ziekten komen veel voor bij mensen met ASS, maar risicofactoren hiervoor zijn onderbelicht. Recentelijk is onderzocht hoe psychologische, gedrags- en lichamelijke factoren samenhangen met maag-darm klachten bij volwassenen met ASS in het Lifelines onderzoek. Hieruit blijkt het belang van een psychosomatisch geïntegreerde aanpak.  De aandacht voor lichamelijke ziekten in de psychiatrische zorg is vaak beperkt. Daarom is bij Sarr Autisme Rotterdam een ASS-obesitas spreekuur gestart in samenwerking met het ErasmusMC. We presenteren nieuwe bevindingen uit het Lifelines cohort, discussiëren over hiaten in de zorg aan de hand van ervaringsdeskundigheid en bespreken nieuwe initiatieven voor geïntegreerde zorg.

Jolinda Volk

Jolinda Volk

Psycholoog en ervaringsdeskundige, Sarr Autisme Rotterdam/Youz

Eva Warreman

Eva Warreman

Arts-onderzoeker, LUMC Curium. Onderzoeker van projectgroep 2: Hulp, behandeling en medicatie van de AWA

foto WAEster

Assoc. prof. Wietske Ester

Kinder- en jeugdpsychiater Sarr Autisme Rotterdam/Youz & Associate Professor LUMC Curium. Mede-trekker van projectgroep 2: Hulp, behandeling en medicatie van de AWA

13:30

Workshop 3: Hoe kunnen psycho-sociale interventies zinvol bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen met autisme?

BJ van Pelt en dr. Kirstin-Greaves Lord

In het verleden werd betwijfeld of psychosociale interventies voor mensen met autisme effectief waren. Inmiddels heeft het nodige onderzoek aangetoond dat sommige interventies effecten hebben op kennis over sociale conventies, de hoeveelheid sociaal contact en sociale vaardigheden. Toch is er ook een kritisch geluid over de effecten op zelfbeeld, welzijn en sociaal stigma. Hoe kunnen we interventies optimaliseren en implementeren, zodat hun impact zinvol en van waarde is; hierover gaan we in deze workshop in debat. We geven eerst een overzicht van enkele belovende innovatieve methodieken plus onderbouwing en proberen daarna elkaar praktische handreikingen te geven.

BJ van Pelt

BJ van Pelt

Promovendus bij Erasmus MC, Psycholoog bij Yulius Autisme.

Kirstin Greaves-Lord

Kirstin-Greaves Lord

Hoofd gezamenlijke Onderzoeksprogramma Autisme van Jonx, Erasmus MC-Sophia en Yulius

13:30

Workshop 4: De binnenkant zichtbaar maken: Een workshop over behandeling bij ouderen met een late diagnose autisme

Dr. Arjan Videler en Lukas van Gestel

Een late diagnose autisme bij ouderen heeft veel impact. Het biedt ouderen een verklaring waarom het leven zo gelopen is, als het gelopen is. Tevens geeft het een nieuw behandelperspectief, onder meer door het herschrijven van het levensverhaal. In deze workshop laten we zien en ervaren wat de combinatie van psychotherapie en beeldende therapie kan betekenen voor ouderen met autisme. Middels beelden kan naar buiten gebracht worden wat van binnen speelt. Veelal is dit verbaal lastiger voor ouderen met autisme. Woorden vervliegen, het beeld blijft bestaan. Bovendien is het concreet en kan er op teruggekeken worden. De combinatie van beeldende therapie en psychotherapie geeft zicht op de informatieverwerking en beleving, maar ook ruimte voor zelfonderzoek en de mogelijkheid voor positieve ervaringen met het uiten van de beleving.

Arjan Videler

Arjan Videler

Psychotherapeut/gz-psycholoog/senior onderzoeker/manager behandeling, GGz Breburg

Lukas van Gestel

Lukas van Gestel

Beeldend therapeut, PersonaCura, Topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme bij senioren

13:30

Workshop 5: Zingeving in de behandeling van mensen met autisme

Dr. Jan-Pieter Teunisse

Volgens de zelfbeschikkingstheorie (Deci & Ryan, 2002) zijn er drie psychologische basisbehoeften die bijdragen aan een zinvol en betekenisvol leven: autonomie (bewuste keuzes voor activiteiten die je interessant vind en waarin tot uitdrukking komt wie je bent, doelen nastreven waar je achter staat), competentie (zeker van je capaciteiten, bekwaam in activiteiten, vertrouwen dat je je doelen bereikt) en verbondenheid (om anderen bekommeren en gevoel dat anderen zich om jou bekommeren). Voor mensen met autisme is het vaak moeilijk om aan die behoeften te voldoen, hun ‘anders-zijn’ is reden voor een onderliggend existentieel lijden: kan ik wel zijn wie ik wil zijn en doen wat ik wil doen? Behandeling en begeleiding zijn doorgaans gericht op functioneren: zijn de klachten afgenomen, zijn de competenties vergroot, is het maatschappelijk functioneren verbeterd? De herstelliteratuur in de psychiatrie toont echter aan dat voor patiënten de belangrijkste uitkomsten liggen op het niveau van de narratieve ontwikkeling, met principes als verbondenheid, hoop, identiteit, zingeving en empowerment (Leamy et al. 2011, Stuart et al., 2017). Het is daarom belangrijk om meer aandacht te hebben voor de existentiële vragen die liggen onder de behandel- en begeleidingsvragen.

JP Teunisse portret

Dr. Jan-Pieter Teunisse

Lector ‘Volwaardig Leven met Autisme’, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; gz-psycholoog/senior onderzoeker, Dr Leo Kannerhuis